EUTR - European Timber Regulation

Einar Risør A/S tager betingelsesløst afstand fra illegal hugst samt videre forarbejdning og salg af illegalt træ. Vi forpligter os til at arbejde sammen med vore leverandører og andre interessenter for at eliminere problemet.

EU’s tømmerforordning, på engelsk kaldt EU Timber Regulation eller blot EUTR, indeholder forpligtelser for alle aktører der håndterer træ eller træprodukter på det europæiske marked.

Forordningen forbyder markedsføring af ulovligt fældet træ i EU. Det gælder importeret træ, såvel som træ fældet i EU.​

Formålet med EU’s tømmerforordning (EUTR) er at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med ulovligt fældet træ.

EU’s bestræbelser for at bekæmpe ulovlig tømmerhugst er udmøntet i den såkaldte FLEGT-handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet, som EU-Kommissionen vedtog i 2003.

Handlingsplanen rummer udover den generelle regulering i EUTR også den såkaldte FLEGT-licensordning, som er en importregulering i forhold til partnerlande, hvor kun blåstemplet lovligt træ (dvs. træ med licens udstedt af partnerlandet) må importeres til EU fra partnerlande. Derudover tilskynder FLEGT-handlingsplanen til at stimulere markedet for lovligt træ, gennem udvikling af offentlige indkøbspolitikker der fokuserer på indkøb af lovligt træ.

EU’s tømmerforordning, EUTR, indeholder ikke krav om at træets legalitet skal være bevist. EUTR specificerer dog elementer i et påpasselighedssystem (due diligence-system), som virksomhederne skal etablere. Systemet skal minimere risikoen for at handel med illegalt træ.

Virksomheder kan etablere deres eget due diligence-system, eller de kan anvende et system udviklet af et ’Overvågningsorgan’, en såkaldt Monitoring Organisation (MO).

Due diligence systemet skal sikre at virksomheden har adgang til specifik information om træprodukterne, herunder hugstland, træart, mængde eller vægt, oplysninger om hvem varerne er købt af og information der viser at lovgivningen i hugstlandet er efterlevet.

Et due diligence system skal også indeholde en risikoanalyse, der sætter virksomhederne i stand til at bedømme om træet er fældet i overensstemmelse med lovgivningen i hugstlandet.

Undtagen hvor risikoen kan siges at være ubetydelig, er virksomhederne forpligtet til at iværksætte risikominimerende foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger kan spænde fra at kræve yderligere dokumentation for lovlighed fra leverandøren over tredjeparts verifikation til at udskifte leverandøren.

Kravet om due diligence gælder kun for virksomheder der bringer træ og træprodukter på markedet for første gang, fx importører eller skovejere. For produkter der allerede er i omsætning kræves sporbarhed.

Virksomhederne er pligtige til at opretholde og regelmæssigt evaluere deres due diligence-ordning. Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor virksomhederne anvender en due diligence-ordning udarbejdet af et overvågningsorgan. I disse tilfælde er det Overvågningsorganets pligt at opretholde og evaluere det due diligence-system som brugerne tilbydes.

For alle forhandlere af træ og træprodukter i EU, også dem som blot videresælger træ og træprodukter efter at træet er bragt i omsætning på EU’s marked første gang, indføres en pligt til at holde styr på, hvem træet er købt af og hvem det er videresolgt til.

EU’s Tømmerforordning (EUTR) omfatter stort set alle trævarer fra alle oprindelseslande, uanset om de er produceret i eller uden for EU.

Einar Risør Finerhandel A/S har naturligvis implementeret due diligence-system.​

Vidste du​?

  • Som råmateriale kan træ substituere energimæssigt mere belastende produkter
  • Som biobrændsel kan træ substituere fossile brændstoffer

Om firmaet

Einar Risør Finérhandel A/S blev grundlagt i 1959 og er specialist i finér, massivt træ, kantfinér og fixmål.

Einar Risør Finérhandel A/S er naturligvis FSC® & PEFC™ certificeret.

Licenskode: FSC® C023510​

Einar Risør Finérhandel A/S

Telefon: 75 82 66 00

CVR: DK​30369718